Städningen har på sina håll i fastigheten varit lidande, något som vi tagit upp med vår tjänsteleverantör. För att ytterligare hjälpa till att få en god städning vill vi också påminna om att inte ens dörrmattor i trapphusen är tillåtna. Utöver att de försvårar städningen så utgör de en risk vid eventuell utrymning, eftersom det i trapphusen blir mycket mörkt vid elektricitetsbortfall.

Vi vill samtidigt påminna om att all kommunikation med styrelsen sker via formuläret på vår hemsida. Det har vid flera tillfällen förekommit att delägare sökt upp och kontaktat enskilda ledamöter i styrelsen, vilket inte är acceptabelt. Syftet med att ha en gemensam kontaktpunkt är för att styrelseledamöterna skall kunna fördela arbetet mellan sig på ett bra sätt, och att få en bra uppföljning av varje ärende. För ärenden av akut karaktär hänvisar vi till att göra en akut felanmälan.