Här har vi samlat lite information till dig som planerar att genomföra någon form av renovering, ombyggnation eller underhållsarbete i din lägenhet.

Tumregeln är att det krävs en ansökan hos styrelsen för alla typer av ingrepp som påverkar fastigheten (t.ex. i bärande konstruktion) samt förändringar som påverkar föreningens underhållsansvar i någon grad, t.ex. ytterdörr, värme-, vatten-, och avloppsledningar. Styrelsen kontaktar du via detta formuläret.

Att byta golv eller innerdörrar, att invändigt tapetsera eller måla om väggar och tak kräver således inte någon formell ansökan. Tänk dock på att balkonger inte får målas om, då det är förknippat med bygglov.

För din egen skull är det en god idé att säkerställa att de som utför arbetet har de behörigheter som krävs för arbetet i fråga. Om möjligt, kontrollera med respektive branschorganisation ifall det finns några certifikat du kan fråga efter.

Du som är huvudman för renoveringen eller ombyggnationen är skyldig att tillse att föreningens lokaler (trapphus, etc) återställs och städas i samband med ditt arbete. Städning skall ske dagligen efter varje arbetspass på ytor som inte tillhör din lägenhet. Byggavfall i samband med din renovering eller ombyggnation har du själv ansvar för att forsla till återvinningsstationen. Inte under några omständigheter får sådant avfall slängas i föreningens grovsoprum och det får ej heller lämnas något i trapphusen. Notera väl att det inte heller är tillåtet att ställa byggcontainrar på föreningens innergård.

Om du skall genomföra elarbeten i din lägenhet är det en god idé att kontrollera att företaget du anlitar har rätt kompetens för att utföra arbetet eftersom det är du själv som delägare bär ansvaret för att installationen är korrekt. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har tillsyn av elinstallationsföretag och att de har rätt behörigheter för att utföra en viss typ av elinstallationer. Du kan söka i deras register efter elinstallationsföretag för att bilda dig en uppfattning om vad bolaget får utföra.

Elsäkerhetsverkets företagsregister finner du här: https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget.

Det är ditt ansvar som delägare att se till att de hantverkare du anlitar förhåller sig till föreningens regler, t.ex. att förvaring av material i trapphusen är otillåtet, att de städar föreningens utrymmen efter arbetsdagens slut samt att de anmäler eventuella skador i fastigheten till fastighetsskötaren.


Inglasningar kräver bygglov, vilket godkänns, men innebär en administrativ kostnad från stadsbyggnadskontoret. Detta står medlemmen för. Den kan omfatta flera balkonger, så om någon annan vill glasa in samtidigt kan ni dela på kostnaden, använd gärna trapphusets anslagstavla! Kostnaden är runt 2000 kr. Medlemmen är ansvarig för att söka och administrera bygglovet. Läs mer om bygglov på kommunens hemsida.

Eftersom föreningen eftersträvar att fasaden ska vara så enhetlig som möjligt skall inglasningen vara ram- och färgfri. Dessutom måste den vara brandklassad och kunna demonteras helt. Medlemmen är alltid ansvarig för alla kostnader kring inglasningen och att den tas ner i samband med fasadarbeten. Därför bör du välja en som är enkel att plocka bort.

Inglasningen skall godkännas av styrelsen. Skicka över produktblad och ritningar till styrelsen via detta formulär.

Brf. Lustgårdens stadgar §34 reglerar uttag ur inre fond. Avgiftsavierna visar hur mycket som resp. lägenhet har kvar i inre fond.

Avsättning till inre fond sker inte längre enligt stämmobeslut redan 2010-11-24. Efter detta datum får medlemmen själv göra erforderlig avsättning till underhåll av lägenheten. Men det finns fortfarande lägenheter som har medel kvar i den inre fonden, dessa kan användas för ”inre underhåll”.

Ex på ”inre underhåll”: inköp/reparation av disk- eller tvättmaskin, trätrallar till terrass/balkong, infravärmeinstallation, markiser, fast armatur på balkong/terrass, brytskydd och tillhållarlås, säkerhetsdörr, färg och tapeter, inglasning av balkong.

Tidigare tillval till lägenheten godkänns ej retroaktivt.

Medlemmen kontaktar föreningens ekonomiska förvaltare för att ta fonden i anspråk.

Vissa typer av renoverings- och ombyggnadsarbeten tenderar att väsnas. Vi ser det som självklart att du informerar dina grannar minst en vecka innan arbetet påbörjas (gärna tidigare) gällande hur lång tid arbetet beräknas att ta och hur de kan kontakta dig ifall det skulle bli nödvändigt. Detta bidrar till att upprätthålla grannsämjan. Kom även ihåg att förhålla dig till de ”tysta tiderna” som anges i föreningens trivselregler.

Använd föreningens anslagstavlor och/eller lägg en lapp i dina grannars brevlåda eller knacka på!

Obs! Det är ej tillåtet att byta färg på sin balkong, endast måla om i samma kulör som balkongen redan har.

För ommålning eller förbättring av balkong skall följande färger användas:
Vattenbaserad uteakrylat.
Vitt tak: kulörtyp S0500
Vit puts och trä: kulörtyp S1002Y
Brun puts och trä: kulörtyp S5030Y30R
För målning av fönster och karmar:
Utomhuslasyr 9015 Brunsvart (Beckers). Gäller ej de nya aluminiumbågarna dessa är underhållsfria.

Markiser kräver ansökan till styrelsen och de färger som godtas är följande:

 • RAL1015 – Benvit
 • RAL6005 – Mossgrön
 • RAL8077 – Mörkbrun
 • RAL9001 – Gräddvit
 • RAL9007 – Aluminiumgrå

Vid vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens tillstånd och för vissa åtgärder krävs även bygglov. Är du osäker kontakta styrelsen genom kontaktformuläret.

Tillstånd eller bygglov krävs t.ex. för:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Ändringar av befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation
 • Inglasning av balkong
 • Uppsättande av markis

Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke.

Elarbeten kräver erforderlig kännedom och i många fall elinstallatörsbehörighet.

Vid arbeten i våtrum är det viktigt att anlita godkända entreprenörer. Vår rekommendation är att anlita PER-godkända plattsättare och GVK-godkända golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall dessa ske enligt VT-metod.

Föreningens fastigheter är utrustade med mekanisk frånluftsventilation. Köksfläkten skall därför vara anpassad till centralventilation med mekanisk frånluft. För att kunna säkerställa en god inomhusmiljö måste ventilationsflödena fungera. Vi genomför därför i enlighet med gällande lagstiftning med jämna tidsmellanrum ventilationskontroller. Du kan själv bidraga till att skapa en god inomhusmiljö.

Har du en fläkt som heter Franke finns det filter till den här.

Rengör ventilationsdonen i din lägenhet från damm och smuts. Ändra inga inställningar på donen. Sätt inte igen vare sig tillufts- eller frånluftskanaler då detta inverkar negativt på ventilationen i hela huset. Mekaniska frånluftsfläktar t.ex. köksfläktar får inte anslutas direkt till frånluftskanaler.

Är du i behov av rörmokare för att utföra arbeten i din lägenhet är det en god idé att försäkra sig att den du anlitar har rätt kompetens. Detta kan med fördel göras genom att be om lämpliga intyg och certifikat. VVS-branchens branschorganisation heter Säker Vatten och tillhandahåller register över auktoriserade VVS-företag som du kan anlita. Planerar du att förändra din VVS-installation så finns det en del regler att förhålla sig till.

Det krävs tillstånd från styrelsen för att göra förändringar som påverkar VVS-installationen i lägenheten.

Det är i regel inte tillåtet att:

 • Ansluta någon ny utrustning på vattenledningarna
 • Ansluta nya element på värmeslingan
 • Ta bort befintliga vattenmätare på inkommande vattenledningar
 • Sätta igen ledningar

Är du det minsta osäker, så är det bra om du kontaktar styrelsen med din fråga.

Vi drabbas årligen av stora kostnader orsakade av vattenskador. Dessa skador kan i många fall undvikas genom förebyggande arbete och kunskap.

Badrum som är i original från när huset byggdes har plastmattor och från början badkar. Det innebär att golvet inte är avsett för att duschas direkt på. Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för ev. fuktskador som kan uppstå om du duschar direkt på golvet.

Kontrollera att väggar och golv i våtrum är hela och täta. Känner du dig osäker kontakta styrelsen.

Rensa och rengör golvbrunnar och vattenlås (i badrum och kök) minst två gånger per år. Anlita behöriga hantverkare vid rörarbeten och arbeten i våtrum. I din lägenhet finns det värme- och vattenledningsrör i väggar och golv. Dessa rör ligger i vissa fall mycket ytligt.

Föreningen ersätter byte av golvbrunnen med max 3 500 kr exklusive moms genom en faktura (adressen finns här) på detta belopp med bifogad våtrumsgaranti.

Kontakta förvaltningen före större renoveringsarbeten eller håltagningar. Då kan vi stämma av eventuella tillstånd och lämna ut ritningar som visar var rör är placerade i din lägenhet. Här kommer några saker att vara uppmärksam på:

Tänk på att…

 • Handdukstork och golvvärme får ej kopplas in på varmvatten eller värmesystem utan godkännande från styrelsen
 • Om elementinstallation ändras skall styrelsen godkänna detta
 • All förändring som görs måste göras fackmannamässig annars riskerar man att bli fullständigt ansvarig vid ev. skada
 • Anlita godkända entreprenörer. Vår rekommendation är att anlita PER-godkända plattsättare och GVK-godkända golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall dessa ske enligt VT-metod

Du får lov att bygga till och riva väggar som inte tillhör fastighetens bärande konstruktion utan att ansöka till styrelsen om detta. Om du känner dig det minsta osäker kring detta är det säkrast att skicka en förfrågan till styrelsen, så kan vi hjälpa dig reda ut huruvida din vägg är bärande eller inte.

Betongväggar skall alltid betraktas som en del av fastighetens bärande konstruktion, och således är ingrepp i dessa förknippade med ansökan till styrelsen samt därefter bygglov hos kommunen. Dock så krävs inte någon formell ansökan till styrelsen för mindre borrningsingrepp för att sätta upp exempelvis TV eller hyllor på väggarna.

Tänk på att det går både el-, vatten- och avloppsrör i väggarna som du måste ta hänsyn till när du t.ex. borrar hål eller spikar upp något på väggen. Innan du gör något ingrepp är det därför en god idé att försäkra sig om att det är säkert att göra ingreppet där du tänkt, i syfte att undvika onödiga kostnader både för dig och för föreningen.

Informationen på sidan är granskad och uppdaterad 2021-06-09.